Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Στον αέρα το 8ωρο - Έρχεται ωράριο λάστιχο για τους εργαζόμενους με 10ωρα καθημερινά

Στον αέρα το 8ωρο - Έρχεται ωράριο λάστιχο για τους εργαζόμενους με 10ωρα καθημερινά

Στον «αέρα» το 8ωρο: Έρχεται ωράριο «λάστιχο» για τους εργαζόμενους με 10ωρα καθημερινά

Οιεργαζόμενοιθα μπορούν να δουλεύουν 10ωρο, χωρίς αμοιβή. Η ανταμοιβή τους θα έρχεται, με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, με μείωσηωραρίουτο επόμενο διάστημα ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών άδειας, αλλά και αύξηση των

0000

υπερωριών. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μάλιστα, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα.

Λεπτομέρειες για τα εργασιακά:

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να απασχολούνται μέχρι και 10 ώρες την ημέρα, χωρίς επιπλέον αμοιβή για ένα εξάμηνο συνεχόμενα. Αναλυτικότερα επιχειρήσεις -εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν επιπλέον δυο ώρες την ημέρα το προσωπικό. Στη συνέχεια να

συμψηφίζουν τις ώρες για το επόμενο αντίστοιχο διάστημα με μείωσηωραρίου. Εναλλακτικά ο συμψηφισμός θα γίνεταιμε ρεπό ή με ημέρες άδειας ή συνδυασμό μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως.

Παράλληλα, αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν των υπερωριών στις 150 ώρες. Αντίθετα, σήμερα το ανώτατο όριο είναι 48 ώρες ανά 6μηνο γιαεργαζόμενουςσε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους το έτος.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου η διευθέτηση του χρόνου θα μπορεί να γίνει με ατομική σύμβαση συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενουμόνο εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων ή δεν

επιτευχθεί η κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας τωνεργαζομένωντης. Αυτό θα είναι άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.

Ωράριο εργασίας: Η ημερίσια απασχόληση μπορεί να επεμβαίνει και τις 10 ώρες

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικόωράριοεργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) οεργαζόμενοςνα απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 ωρών ή του μικρότερου συμβατικούωραρίουώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου μειωμένης απασχόλησης.

Αντί της μείωσης των ωρών επιτρέπεται να χορηγείται στονεργαζόμενοανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό). Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγείται συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Οεργαζόμενοςέχει δικαίωμα να

αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας. Μπορεί να το κάνει, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει. Επίσης, μπορεί να το κάνει, αν η άρνηση του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση τουεργαζομένουνα παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης η ημερήσια απασχόληση τουεργαζομένουδεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ώρες.

Ωράριο εργασίας: Η εφαρμογή του νέου συστήματος

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης. Αυτή αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου τωνεργαζομένωνή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον τωνεργαζομένωνστην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσιεργαζομένους. Επίσης,15% εφόσον ο συνολικός αριθμός τωνεργαζομένωνστην επιχείρηση είναι κατ` ανώτατο αριθμο 20εργαζόμενοι.

Εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων υπογράφεται ατομική σύμβαση με κάθεεργαζόμενοπου θα εργασθεί υπό το εν λόγω σύστημα. Η εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση εργοδότη καιεργαζομένουεπιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας τωνεργαζομένωντης, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.

Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση,εργαζόμενοςαπασχολείται άνω των 9 ωρών ημερησίως κατά την περίοδο αυξημένης απασχόληση. Επίσης, η 10η ώρα της ημερήσιας απασχόλησης αφαιρείται από τον συνολικό μέγιστο ετήσιο επιτρεπόμενο αριθμό νόμιμων υπερωριών του συγκεκριμένουεργαζομένου.

Οι νέες ρυθμίσεις για τοωράριοεφαρμόζονται και για εποχιακές επιχειρήσεις καιεργαζομένους. Γίνεται, μεσύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός έτους. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και οι ατομικές συμβάσεις της αναρτώνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ωράριο εργασίας: Οι υπερωρίες

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικόωράριοεργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, οεργαζόμενοςμπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία).

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Επίσης, δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσουςεργαζομένουςισχύει σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

Η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσουςεργαζομένουςισχύει σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιοωράριοεργασίας.

Επίσης μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, και έως 3 ώρες ημερησίως, και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Ωστόσο κάθε ώρα υπερωρίας που δεν τηρούνται διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται παράνομη υπερωρία. Για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150%.

Σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή η υπερωριακή απασχόληση αμοίβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

Πηγή : enimerotiko.gr

Leave a Comment